احترام به هم و محبت‌ورزی، راه کاهش شکاف اجتماعی

“احترام به هم و محبت‌ورزی، راه کاهش شکاف اجتماعی”.

https://r-gholami.ir/?p=3291