درآمدی بر فلسفه فضای مجازی بانگاهی به تمدن نوین اسلامی

درآمدی بر فلسفه فضای مجازی بانگاهی به تمدن نوین اسلامی


ناشر: پژوهشگاه مطالعات فرهنگی، اجتماعی و تمدنی

با همکاری دفتر مطالعات و برنامه ریزی رسانه های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی


طراح جلد: محمدباقر جاوید، صفحه آرایی: علی قربی


تعداد صفحات: 140صفحه


چاپ اول: تابستان 1402


قیمت: 70000تومان


شابک: 6-169-226-622-978

https://r-gholami.ir/?p=3446