چند نکته حیاتی در ایام مقارن با انتخابات نهمین دوره ریاست جمهوری!

من قبلا نیز گفته ام که یک فرد سیاسی به معنای خطی و‌ جناحی نیستم و‌ در هیچ حزب و دسته سیاسی قرار ندارم؛ با این حال، به عنوان یک استاد دانشگاه، لایه های رویین و زیرین جامعه ایران را همواره رصد می کنم و درباره شرایط کشور تحلیل علمی ِروشنی دارم.

ممکن است برخی عناصر تندرو از سخنان من ناراحت شوند اما هیچ اهمیتی ندارد. در این یادداشت کوتاه قصد دارم به شما فروتنانه عرض کنم که امروز ایران به چه رئیس جمهور و‌ به تبع آن، به چه دولتی نیاز دارد :

یک. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که خود را صادقانه رئیس جمهور ۸۵ میلیون ایرانی بداند و حفظ کرامت و تامین حقوق تک تک‌ آنها را وظیفه‌اش تلقی کند.

دو. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که برای کاهش شکاف های خطرناک اجتماعی در جامعه ایرانی، نه تنها دست از جبهه بندی جامعه بر دارد بلکه برای کم شدن فاصله ها میان‌ مردم از طیف های گوناگون و بسط نشاط، تلاش کند.

سه. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که واقعا برای تقویت سرمایه اجتماعی در ایران کار کند و لااقل از اقداماتی که سرمایه اجتماعی را تضعیف می کند، دست بکشد.

چهار. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که تندروهای نادان را از هر جناحی که هستند از گلوگاههای نظام‌ دور کند و‌ میدان را برای حضور افراد متعادل و عاقل در مدیریت کشور باز کند.

پنج. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که به حکمرانی علمی اعتقاد داشته باشد و لوازم تحقق آن را حقیقتا مهیا کند.

شش. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که مدل اقتصادی واقع بینانه، کارآمد و عدالت‌گرا مبتنی بر تلقی علمی از عدالت اجتماعی داشته باشد.

هفت. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که ضمن بهاء دادن به قانون و نظم، مدل روشنی برای مبارزه مستمر با فساد داشته باشد.

هشت. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که ضمن ترمیم روابط با کشورهای غربی، برای پایان دادن به تحریم ها و کم شدن فشارها بر اقتصاد ایران، قدم های بلند بردارد.

نه. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد تا با کنار گذاشتن جبهه بندی های کاذب و دعوت از متخصص ترین‌ها و متعهد ترین‌ها در ایران از جناح های مختلف، به معضل ناکارآمدی مدیریتی در دولتها ‌که نظام را به شدت تضعیف کرده است، پایان دهد.

ده. ایران امروز به رئیس جمهوری نیاز دارد که ضمن ارتباط و تعامل با قوا و نیروهای مسلح، و‌ پرهیز از جنجال سازی در کشور، اجرای سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام‌ معظم رهبری را معتقدانه در دستور کار خود قرار دهد.

رضا غلامی۱۵ خرداد ۱۴۰۳

https://r-gholami.ir/?p=3529