معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی

معنا و مبنای علوم انسانی اسلامی


ناشر: انتشارات مؤسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی


طراح جلد: محمدباقر جاوید، صفحه آرایی: علی قربی


تعداد صفحات: 526 صفحه


چاپ اول: زمستان 1401


قیمت: 234000 تومان


شابک: 4-150-226-622-978

https://r-gholami.ir/?p=3437