۱۱ مسأله پیچیده آموزش و پرورش با زبان صراحت

آموزش و پرورش یکی از مهم ترین ارکان پیشرفت در همه جوامع به ویژه جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. هر چند در طول ۴۲ سال گذشته قدم های کمی برای اصلاح و تقویت آموزش و پرورش برداشته نشده است اما مع الاسف امروز نظام آموزش و پرورش در ایران،…